Verkiezingscampagne 2022

Download
Verkiezingsprogramma 2022-2026 'Samen kom je verder'
VERKIEZINGSPROGRAMMA GBSV Chaam 2022-202
Adobe Acrobat document 9.3 MB

GBSV kiest voor wonen

Goede huisvesting is meer dan alleen bouwen

 

Bouwen, bouwen, bouwen; we horen het overal. En inderdaad, het tekort aan betaalbare woningen is groot, in heel Nederland, maar zeker ook in Alphen-Chaam. Toch vraagt GBSV zich af of alleen bouwen wel de oplossing is voor het huidige woningtekort. Wij denken van niet. Liever zoeken we op meerdere vlakken naar oplossingen om de druk op de woningmarkt te verlichten. En dat begint met het eenvoudiger maken van regels en procedures om eventuele belemmeringen in de bestaande regelgeving weg te nemen.

 

Zo wil GBSV zoeken naar mogelijkheden om wonen op bedrijventerreinen mogelijk te maken. En kijken we met een open vizier naar VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing) en de ontwikkelingen in het buitengebied. Het moet eenvoudiger zijn om een woning te splitsen die nu te groot is voor een huishouden. Zolang er een woningtekort is, pleit GBSV voor een gedoogbeleid voor permanente bewoning op huisjesparken. De gemeente kan beslissen om bijvoorbeeld vijf of tien jaar niet te handhaven, zodat in die tijd onderzocht kan worden of legalisering op bepaalde plekken mogelijk is. Ook vindt GBSV het belangrijk dat burgerinitiatieven, zoals Tiny houses, worden omarmt. Knellende regelgeving is vaak de oorzaak dat dit soort initiatieven niet van de grond komen. Oplossingen vergen een creatieve blik van de gemeente, zodat samen met inwoners gezocht kan worden naar mogelijkheden.  

 

Natuurlijk snapt GBSV dat er ook gebouwd moet worden. Daar zoeken we in Chaam zelfs extra ruimte voor door ‘de sprong over de beek’ in kaart te brengen. Wanneer je bouwt in het groen, kun je de huidige bebouwde omgeving ook vergroenen. We willen niet alleen meer steen waar al stenen zijn. Bij inbreidings- en nieuwbouwlocaties zoeken we naar een evenwichtige invulling, met aandacht voor jong en oud, starters en doorstromers, alleenstaanden en gezinnen. Zoals gezegd; in combinatie met groen, zodat er ook gespeeld, gezeten en gewandeld kan worden. 

GBSV kiest voor een inclusieve samenleving

Iedereen kan meedoen, iedereen doet ertoe

 

Inclusie, of inclusiviteit, gaat over wie ergens aan kan meedoen, wie mag meepraten en wie meebeslist. En wie vooral niet. De leus ‘Meepraten, meedenken, meedoen’ is bij GBSV geen loze kreet: we doen het samen. Samen is in dit verband een divers begrip: jong, oud, man, vrouw, wel of geen beperking, etc. Ieder heeft zijn of haar eigen inbreng, expertise en achtergrond met als doel: samenleven met verschillen en elkaar met een open geest versterken. 

 

Lokale politiek kan dit gedachtengoed stimuleren, waarbij aandacht is voor initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en herstel, scholing en maatschappelijke acceptatie. Het is belangrijk dat de toegankelijkheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, mobiliteit, passende zorg en ondersteuning, participatie en dienstverlening voor iedereen goed geregeld zijn. Dit betekent voor de gemeente dat zij passende maatregelen moet nemen zodat personen met een beperking zelfstandig en onafhankelijk kunnen leven; kunnen kiezen hoe zij willen wonen, de beschikking hebben over zorg en diensten die hen waar nodig ondersteunen en net als iedereen toegang hebben tot informatie, openbare voorzieningen, maatschappelijke diensten, gebouwen en openbare ruimte. 

 

De gemeente moet voor iedereen toegankelijk zijn, in alle opzichten. GBSV pleit ervoor dat dit uitgangspunt in zowel het sociale als in het fysieke domein leidend wordt. Dus dat stoepen en fietspaden in de kernen voor iedereen begaanbaar moeten zijn; voor mindervaliden met een rollator of scootmobiel en ook voor (groot)ouders met een kinderwagen. Het betekent ook dat in het sociaal domein aandacht is voor verschillende behoeften; dat er niet alleen rekening gehouden wordt met beperkingen, maar ook met leeftijd en culturele achtergrond. Inclusie gaat ook over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve samenleving is een samenhangend geheel van mensen; waarin iedereen mee kan doen en ertoe doet. Het draagt ertoe bij dat mensen oog hebben voor elkaar. 

GBSV lanceert samenwerkingstraject met inwoners

Luchtkwaliteit verbeteren begint met meten

 

Onder de noemer ‘Meten is weten: luchtkwaliteit’ start GBSV binnenkort het eerste samenwerkingstraject met inwoners. Een meetnetwerk waarbij burgers zelf dagelijks de luchtkwaliteit meten met sensoren, zoals dat op meerdere plekken in Nederland al gebeurt. Particulieren kunnen hieraan meewerken door een fijnstofmeter te plaatsen.

 

Zoals wellicht bekend wil GBSV het doorgaande vrachtverkeer zo snel mogelijk uit de bebouwde kom weren. Niet alleen om de verkeersveiligheid te bevorderen maar ook om de leefbaarheid in Chaam te verhogen. Vrachtverkeer zorgt namelijk niet alleen voor onveilige verkeerssituaties, maar ook voor geluidsoverlast en vervuilde lucht. Een verhoogde uitstoot van stik- en fijnstof is niet goed voor onze gezondheid. Om dat structureel aan te pakken is het belangrijk dat de luchtkwaliteit gemeten wordt. Zonder adequate cijfers kun je immers geen passende maatregelen nemen. Zoals het er nu uitziet wordt binnenkort het eerste samenwerkingstraject van GBSV met betrokken inwoners gelanceerd. Dit project gaat over het meten van luchtkwaliteit. We hebben het dan - in eerste instantie - over de hoeveelheid fijnstof in de buitenlucht. De bedoeling van het project is om een netwerk aan sensoren te realiseren in onze gemeente. 

 

Meten is weten vindt GBSV. Het is belangrijk dat we samen met burgers inzichtelijk maken hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in onze omgeving. De ambitie is dat ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruik kan maken van de data. „Het uiteindelijke doel is om de leefomgeving te verbeteren”, aldus fractievoorzitter Hanneke Willemstein. „Inwoners kunnen daar nu hun steentje aan bijdragen door zelf een fijnstofmeter te plaatsen. Want, naast de plannen die GBSV in het verkiezingsprogramma presenteert, willen we vooral samen met inwoners concrete invulling aan deze plannen geven. Nu de eerste stappen genomen zijn, is het van belang om de actuele situatie met betrekking tot luchtkwaliteit in kaart te blijven brengen.”

Wilt u ook meedoen? Laat het ons weten of houd de berichtgeving in de gaten.

Lokale politiek is democratie op kleine schaal; dorpspolitiek met en voor inwoners. Onze inwoners zijn een mengelmoes van allerlei achtergrond, meningen en interesses of politieke kleur, van jong tot oud, van man en vrouw. Dat zijn wij ook. GBSV heeft dertig betrokken burgers bereid gevonden om vol overtuiging en enthousiasme een plek op de kandidatenlijst in te nemen. En die betrokkenheid gaat bij GBSV verder waar inspraak stopt: bij GBSV gaat het altijd om meepraten, meedenken, meedoen. En juist in een lokale partij kan dat; de meeste onderwerpen op de raadsagenda hebben niks te maken met ideologie, achtergrond of levensbeschouwing zoals bij landelijke partijen. Een plaatselijke afdeling van een landelijke partij kan in beginsel niet alle inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Wij doen dat wel; wij vertegenwoordigen alle inwoners, van links tot rechts.