GBSV Chaam

Gemeentebelangen Samenwerkingsverband Chaam


Nieuws

Donderdag 26 oktober jl. zijn de commissieleden Sandra Reijnders en Niek van Oosterbosch geïnstalleerd. Zij zullen als burgerleden namens GBSV deelnemen aan de commissievergadering die voorafgaand aan elke raadsvergadering gehouden gaat worden. Maandag 4 december a.s. vindt de allereerste commissievergadering plaats. 

 

Op 14 december wordt Karin Oomen benoemd als derde GBSV-commissielid. Dan is de club compleet. 

 


‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’

Reactie GBSV op coalitievorming door GBA-VVD-CDA

 

Donderdag 12 oktober jl. werd tijdens de bijzondere raadsvergadering in het SKAC het nieuwe coalitieakkoord door GBA, VVD en CDA gepresenteerd. GBSV gaf hier bij monde van fractievoorzitter Hanneke Willemstein de volgende reactie op: 

„Onlangs las ik ergens: ‘waarom moeilijk doen als het samen kan?’ Datzelfde hebben wij ons afgelopen periode afgevraagd. Want hoe kom je van goed functionerende gemeenteraad met een raadsbreed akkoord tot een raad die voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd een coalitie aan het vormen is?

 

Radiostilte 
In praktische zin is deze tweede coalitievorming het resultaat van het vertrek van GBSV uit de coalitie afgelopen juni. Maar daaraan lagen wel een aantal zaken ten grondslag die de gehele gemeenteraad aangaan. Een constructieve samenwerking valt of staat namelijk met open en duidelijk met elkaar communiceren; gedeelde doelen en onderling vertrouwen en respect. Naar aanleiding van de coalitiebreuk is een informatieproces opgestart om de ontstane politieke situatie te duiden en bij de partijen op te halen hoe zij de bestuurlijke toekomst van onze gemeente zien. Er volgde een intensieve gesprekkencyclus die resulteerde in een aantal aanbevelingen van de informateur: Het vertrekpunt en uitgangspunt voor een nieuwe coalitie en college is enerzijds een breed draagvlak binnen de gemeenteraad, anderzijds een vruchtbare samenwerking tussen gemeenteraad en College. Openheid en transparantie vervullen hierin een essentiële rol. 

Tevens is het advies dat de beoogde coalitiepartijen de andere raadsfracties nadrukkelijk betrekken in het proces van het opstellen van een herzien, geactualiseerd coalitieakkoord. Waardoor op inhoudelijke thema’s een zo breed mogelijk draagvlak kan worden bereikt. De beoogde coalitiepartijen zijn zich, mede met het oog hierop, het belang van een breed politiek-bestuurlijk draagvlak binnen de gemeenteraad bewust.’ De informateur draagt vervolgens zijn bevindingen over aan de formateur met de mededeling aan alle fractievoorzitters dat deze op korte termijn contact opneemt. 

 

Wat volgt is een radiostilte van twee maanden… 
Kortom; er is een informatieproces geweest waarin aanbevelingen gedaan zijn. Deze aanbevelingen zijn overgedragen aan de formateur. En, vervolgens ter zijde geschoven door de drie coalitiepartijen. Een teleurstellende keuze wat GBSV betreft. 

 

Samenspel in lokale politiek
GBSV staat voor open en transparant bestuur, een samenspel tussen gemeenteraad, inwoners, burgemeester, wethouders en ambtenaren. Een goed samenspel draagt bij aan het vertrouwen in de lokale politiek. Raadsleden zouden meer moeten opereren vanuit raadsbelang. Ook voor ons is dit een continue zoektocht tussen enerzijds het profileren van de partij en anderzijds het slaan van bruggen naar andere partijen in de gemeenteraad. Zoals gezegd, een constructieve samenwerking – ook binnen de gemeenteraad – valt of staat met open en duidelijk communiceren, gedeelde doelen en onderling vertrouwen en respect. Dit is wat we misten in de vorige coalitie, dit is wat we missen in het formatieproces. 

 

Wat we daarnaast in dit coalitieakkoord missen is gevoel voor lokale verhoudingen, ambitie en daadkracht. Goed bestuur is meer dan simpelweg de helft +1. Zoals een van de raadsleden vorig jaar aangaf: democratie is pas echt democratisch als de meerderheid ook de minderheid erbij betrekt. Vanuit ons dus de dringende oproep aan het nieuwe college om de oppositiepartijen serieus te nemen en te betrekken bij plannen en besluiten die voor ons en onze inwoners belangrijk zijn. Want: waarom moeilijk doen als het samen kan?”

Oppositie
Inhoudelijk zijn er ook verschillende opmerkingen te maken over het nieuwe coalitieakkoord; o.a. het gebrek aan inzichtelijk maken van – toekomstige – financiële tekorten zoals geadviseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); het op deze wijze opnemen van het KindCentrum - de paragraaf doet onzes inziens geen recht aan het jarenlange intensieve traject wat met maatschappelijke partners en gemeenteraad is afgelegd. Ook het ontbreken van een plan voor het vergroten van het aantal huurwoningen in alle kernen en de afnemende aandacht voor de N639 zijn zaken waar wij ons als partij zorgen over maken en waar we als oppositie het verschil willen maken. GBSV blijft zich hoe dan ook inzetten voor een beter Alphen-Chaam.


Donderdag 12 oktober wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd door GBA-VVD-CDA tijdens de speciaal ingelaste raadsvergadering. In die raadsvergadering wordt Eric Daandels benoemd als wethouder namens het CDA. Erik Wilmsen (GBA) en Judith van Loon (VVD) blijven namens hun partij wethouder. Je kunt de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune of online 


Wethouder Frank van Raak heeft per 12 oktober zijn ontslag ingediend aan de gemeenteraad. Op vrijdag 29 september was zijn afscheidsreceptie. Wij bedanken Frank voor zijn jarenlange inzet en wensen hem alle goeds voor de toekomst.


De afgelopen maand heeft informateur Nico van Mourik gesprekken gevoerd met alle fracties van de gemeenteraad van Alphen-Chaam. Zijn advies is dat GBA, CDA en VVD de mogelijkheden gaan onderzoeken om tot een nieuwe coalitie te komen. Heleen van Rijnbach gaat dit proces begeleiden als formateur.
Meer informatie op de website van de gemeente Alphen-Chaam.

Woensdagavond 12 juli jl. heeft wethouder Frank van Raak geconcludeerd dat hij te weinig steun ervaart binnen de fractie GBSV om in een mogelijke nieuwe coalitie op dezelfde wijze verder te gaan als wethouder. Bestuur en fractie begrijpen deze afweging; de wederzijdse verwachtingen lagen te ver uiteen. Wij spreken onze waardering uit en bedanken Frank voor zijn enthousiasme en inzet de afgelopen jaren. 

Bestuur en fractie GBSV Chaam

Statement Frank van Raak

Frank van Raak stelt zich niet opnieuw kandidaat als wethouder voor GBSV-Chaam

 

“Vertrouwen is de fundering onder iedere samenwerking”

 

Dat vertrouwen ervaar ik nu niet vanuit mijn eigen fractie GBSV-Chaam. Daarom heb ik besloten om mij niet kandidaat te stellen voor een eventuele wethouderspost in Alphen-Chaam namens mijn partij. Graag had ik deze termijn volgemaakt, want er is nog voldoende te doen.

 

Wel blijf ik aan tot dat het nieuwe college geïnstalleerd wordt.

 

Ruim vijf jaar heb ik het voorrecht gehad om wethouder te mógen zijn voor de inwoners van ons mooie Alphen-Chaam. Dank voor het vertrouwen dat ik in deze periode heb ervaren. Ook wil ik “onze” kundige en betrokken ABG-collega’s, het college van B&W, de gemeenteraad en alle samenwerkingspartners bedanken voor de prettige samenwerking.


22 juni 2023
GBSV Chaam stapt uit coalitie

 

Na een lang en uitgebreid beraad binnen de eigen partij is GBSV Chaam tot de conclusie gekomen dat de huidige samenwerking met GBA en VVD geen meerwaarde heeft. De partij stapt uit de coalitie. 

 

Een ingewikkeld besluit, dat volgens fractievoorzitter Hanneke Willemstein onvermijdelijk was. “In de manier van politiek bedrijven kunnen we elkaar kennelijk niet vinden. Wij hebben er geen vertrouwen in dat het coalitieakkoord in gezamenlijkheid succesvol kan worden uitgevoerd. Dat is heel vervelend, maar dan moet je er mee stoppen.” 

 

Welke stappen de andere coalitiepartijen nu nemen, wacht de partij af. “Wat ons betreft is een zo raadsbreed mogelijke coalitie een werkbaar alternatief. GBSV blijft zich hoe dan ook inzetten voor een beter Alphen-Chaam.” 

 


Mei 2023

Vanaf heden is Didi Deckers terug in de fractie. We bedanken Niek van Oosterbosch voor het vervangen van Didi tijdens haar afwezigheid! 


Op 15 maart 2023 vonden zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten als de Waterschapsverkiezingen plaats. GBSV Chaam was bij beiden vertegenwoordigd, zodat ook hier op een lokale kandidaat gestemd kon worden! 

 

Provinciale Staten

Wim in 't Veld stond op plek 17 op de lijst van Lokaal Brabant

 

Waterschap

Hanneke Willemstein stond op plek 6 op de lijst van Ons Water


27-11-2022
De gemeenteraad stelde donderdag 10 november jl. de Programmabegroting 2023 vast. Naast de grote thema’s als (energie)armoede, sociaal domein en verkeersveiligheid, die uitgebreid werden besproken, brachten verschillende partijen moties in stemming. GBSV pleitte o.a. voor: 

  • Een eerlijke kilometervergoeding voor ouders die zelf hun kind naar school rijden door de problemen in het leerlingenvervoer.
  • Een herstart van cultuureducatieprogramma CittasTour, d.w.z. Cittaslow voor de jeugd.
  • Een gedegen verbouw-/verduurzamingsplan voor VV Chaam. Deze motie dienden we gezamenlijk met het CDA in.

Alle moties werden unaniem aangenomen.

 

Traditiegetrouw trappen de fracties af met de Algemene Beschouwingen. De tekst van fractievoorzitter Hanneke Willemstein is hieronder terug te lezen.

Download
GBSV Algemene Beschouwing 2023
GBSV - Algemene beschouwing 2023.pdf
Adobe Acrobat document 123.4 KB

8 november 2022
Afgelopen week vond er weer een voorbespreking plaats in het SKAC. Met alle aanwezigen is besproken wat de fractie meeneemt aan standpunten naar de raadsvergadering van 3 november. Ook is het voorstel van de VVD - om een spoeddebat over de stand van zaken N639 te organiseren - besproken en akkoord bevonden. Het lijkt ons goed om de puntjes op de i te zetten voordat de provincie aan het groot onderhoud begint. 
Tijdens de raadsvergadering heeft GBSV Chaam vragen gesteld over o.a. de (drugs)overlast op het Brouwerijplein in Chaam, de stand van zaken mbt de Visie op Strijbeek en de mogelijkheden voor de gemeente om aan te haken bij de plannen van Gilze & Rijen en Baarle-Nassau om slecht geïsoleerde woningen duurzamer te maken. 


UPDATE September
Helaas laat Didi's herstel tot op heden te wensen over. Niek zal haar nog een periode vervangen.

 

DIDI DECKERS VOORLOPIG VERVANGEN DOOR NIEK VAN OOSTERBOSCH

Wegens gezondheidsredenen heeft Didi Deckers vanaf 2 juni tijdelijk verlof. Zij zal in de gemeenteraad vervangen worden door Niek van Oosterbosch. 


Op woensdag 30 maart jl. is de nieuwe fractie geïnstalleerd. Namens GBSV Chaam zitten Wim in 't Veld, Hanneke Willemstein, Rens Michielsen en Didi Deckers in de gemeenteraad.